Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 83/95 > >>


Nieuwsbrief 83 - Februari 2016


Voorjaarsbijeenkomst op zondag 20 maart 2016.

Beste bromeliavrienden,
 
Jullie worden van harte uitgenodigd voor deze voorjaarsbijeenkomst in de serre van de Botanische Tuinen, Harvardlaan 10 te Utrecht. Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee en gelegenheid elkaar weer te begroeten, bij te praten, uitgestalde literatuur te raadplegen en meegebrachte en ten toon gestelde planten te bewonderen.
 
Om 11.00 uur houden wij een ledenvergadering. De agenda en enige toelichting op de aan de orde te stellen onderwerpen gaat als bijlage hierbij.
Na afloop van de vergadering willen wij de tentoongestelde planten bespreken, om aansluitend over te gaan tot een veiling van zowel door bromeliakwekers als leden te schenken bromeliasoorten. Wij hopen dat jullie hiervoor planten en stekmateriaal kunt afstaan en wilt meenemen, waarvoor bij voorbaat onze dank !
 
Fig. 1, 2 & 3 Tillandsia carminea, foto Eric Gouda , zie plantportret

Na de lunch, die zoals gewoonlijk weer verzorgd zal worden door de familie Gouda, zal onze voorzitter Eric Gouda ons meenemen op reis door Peru.
 
Wij hopen er met jullie allen weer een leuke dag van te kunnen maken.
 
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
 
Eric Gouda voorzitter

Agenda voor de ledenvergadering op 20 maart 2016.

  • 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
  • 2. Verslag van de najaarsbijeenkomst op 11 oktober 2015; dit werd de leden toegezonden als nieuwsbrief 82.
  • 3. Financieel verslag over 2015. Bijgevoegd. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
  • 4. Verkiezing bestuursleden. Krachtens de reglementen van de vereniging met betrekking tot de samenstelling van het bestuur en benoeming van bestuursleden is in de ledenvergadering in april 2008 nader besloten een bestuurslid te kiezen voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid dat een aftredend bestuurslid zich onbeperkt herkiesbaar kan stellen. Evenwel kan voor een actief bestuur rouleren belangrijk zijn ! Onze vereniging kent een drie-tallig bestuur. Eric Gouda is sedert 2000 voorzitter en Piet van Beest is sinds 2009 penningmeester. Voor hen beiden gold de in 2012 ingegane herbenoeming voor drie jaar, dus t/m 2015. Beiden hebben verklaard zich herkiesbaar te willen stellen, maar tegenkandidaten zijn natuurlijk welkom. Teneinde te voorkomen dat meerdere bestuursleden in het vervolg tegelijk aftredend zijn, worden thans de navolgende herbenoemingsperioden voorgesteld: Eric Gouda, voorzitter, 2015 – 2018; Piet van Beest, penningmeester, 2016 - 2019. De benoemingsperiode van Roel Tomassen, secretaris, loopt eerst af in 2017.


Fig. 4 & 5 Tillandsia latifolia, foto Eric Gouda , zie plantportret

  • 5. Het promoten van de Bromelia Contactgroep. De stand van zaken. Lees ook wat hierover is gezegd in onze najaarsbijeenkomst.
  • 6. Deelname BCG aan Orchideeëntentoonstelling. De Orchideeën-vereniging Noord-Holland Noord is voornemens een tentoonstelling te organiseren ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Deze feestelijke aangelegenheid is gepland omstreeks september/oktober 2016 bij Intratuin (De Groot & Slot) in Heerhugowaard. Deelname van de BCG, (d.m.v. een stand) zoals in het verleden eerder heeft plaatsgevonden, zal zeker op prijs worden gesteld. De firma Corn.Bak, bromeliaceeën, zal aan deze tentoonstelling ook zijn medewerking willen verlenen. Wij willen deze eventuele deelname met de leden bespreken.
  • 7. Uitgaansdag 2016. Er rijpen plannen met betrekking tot de jaarlijkse uitgaansdag in het najaar. Op het moment van het ter perse gaan van deze agenda bestaat nog onvoldoende zicht op de keuze uit meerdere mogelijkheden. Hopelijk kunnen wij een concreet plan ter vergadering presenteren, dan wel een aantal alternatieven aan de leden voorleggen, waaruit een keuze kan worden gemaakt.
  • 8. Het is mogelijk de najaarsbijeenkomst in Blijdorp Rotterdam te organiseren, dit dient even besproken te worden.
  • 9. Rondvraag en sluiting.
  

Financieel verslag 2015

OpbrengstenUitgaven
Omschrijving bedragOmschrijving bedrag
Saldo 2014 € 326.24 Bankkosten € 142.30
Saldo oude rek. NL51ABNA0437510867 € 250.00 Representatie € 31.28
Contributie 2015 € 255.00 Donatie € 521.83
Contributie achterstallig € 5.00 Bijeenkomst 2014 € 35.00
Contributie vooruit € 60.00 Bijeenkomst 2015 € 35.00
Consumpties € 24.67 sparen € 500.00
Verloting € 274.00
Veiling € 369.00
€ 1,563.91 € 1,265.41
€ 298.50
Rekening courant € 298.50
Spaarrekening € 2,084.21


Fig. 6 & 7 Tillandsia aeranthos , foto Eric Gouda , zie plantportret

portretten door Eric Gouda

Tillandsia carminea (fig. 1-3)

De hier afgebeelde Tillandsia carminea heeft onlangs bij ons in de Botanische Tuin gebloeid. Dit is een van de vele vormen van het T.stricta complex uit Brazilië en zal mogelijk eens eindigen als een variëteit van T.stricta. De plant hebben we in 1999 uit Heidelberg BG en bloeide nu voor het eerst. De planten die ik thuis al meer dan 20 jaar in cultuur heb, hebben nog nooit gebloeid en worden eigenlijk steeds kleiner. Het is dus zeker geen gemakkelijke soort om te kweken en wil vermoedelijk wat warmer gecultiveerd worden. Het is in ieder geval een hele fraai gekleurde bloeiwijze en interessante groeivorm met zijn stijve klauw achtige rozet.
 

Tillandsia latifolia (fig. 4 & 5)

Ook Tillandsia latifolia is zeer variabel en er zijn enige varieteiten beschreven, maar dat is lang niet voldoende om alle vormen te vangen. De grote vorm met voornamelijk weinig beschubde bloem bracteeën, wordt Tillandsia latifolia var. divaricata genoemd. Deze heeft wat zachtere lange bladeren. Afgebeelde vorm hebben we als Tillandsia cauligera van Uwe Scharf en komt van Peru (Patioilca - Huaraz), verzameld door Rauh. Het heeft wel de grootte van laatstgenoemde varieteit, maar kortere bladeren en zwaarder gebouwde bloeiwijze. Interessante groep waar nog zeker wat onderzoek aan gedaan moet worden.

Tillandsia aeranthos (fig. 6 & 7)

Over variatie gesproken, het Tillandsia tenuifolia complex met zijn uitgestrekte verspreiding, spant wel de kroon. De hier afgebeelde Tillandsia aeranthos zou even zo goed Tillandsia tenuifolia genoemd kunnen worden. Het is één van de vele tussenvormen waarbij de bloemkleur van licht naar donker blauw gaat. Hoe zuiderlijker in Brazilië, hoe donkerder de bladeren. Ook de plant houdt het midden tussen beide soorten en komt van Rio Grande do Sul (Santana) en is een grage en spectaculaire bloeier.

Billbergia 'Gouda`s Glory'

Als laatste wil ik jullie nog een nieuwe primaire hybride voorstellen Billbergia 'Gouda`s Glory'. Het is een kruising van Billbergia distachia en Billbergia amoena 'small' en is via de zaad uitwisseling verspreid. Ik heb privé maar een paar soorten, maar heb deze wel met elkaar gekruist. Gewoon voor de lol. Het leek me wel leuk om eens te zien wat daar uit zou komen. Nu wel, deze kruising is qua plant niet heel anders dan Billbergia distachia maar je ziet in de bloei duidelijk de invloed terug van de veel kleinere vorm van Billbergia amoena. De bracteeën zijn veel roder en het uitstekende deel van de kroonbladen zijn bijna helemaal blauw, zoals in de laatste soort.
 


Fig. 8, 9 & 10 Billbergia `Gouda`s Glory` , foto Eric Gouda


Bijgewerkt: 20170512, 795 keer bekeken

<< < page 83/95 > >>