Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 88/95 > >>


Nieuwsbrief 88 - April 2017


Verslag van de voorjaarsbijeenkomst op 19 maart 2017 te Utrecht.

Vanaf 10.00 uur ontmoetten 34 verenigingsleden elkaar in de serre van de Botanische Tuinen in Utrecht. Tot 11.00 uur wordt er genoten van koffie en thee en door de leden meegebrachte en ten behoeve van de plantenveiling uitgestalde planten. Om 11.00 uur opent voorzitter Eric Gouda de huishoudelijke vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Van het bestuur zijn - naast Eric - tevens aanwezig Piet van Beest, penningmeester en Roel Tomassen, secretaris.
 
 
Fig. 1 & 2 Bijeenkomst in de Botanische Tuinen Utrecht foto's Roel Tomassen

1.Mededelingen / ingekomen post.

Via de surflist is een brief van Ruud de Block ontvangen, waarin door hem wordt voorgesteld een bromeliaforum op te richten. Eric licht toe hierover inmiddels met Ruud contact te hebben gehad en dat daarbij over en weer toch wat twijfel is gerezen over de haalbaarheid van een BCG-forum. Het is al eerder geprobeerd en zonder succes. Onze vereniging telt hiervoor ook te weinig leden. De inmiddels functionerende BCG-site op Facebook lijkt evenwel succesvoller (zie ook agendapunt 7). Hier kunnen leden terecht met foto’s van hun planten en met eventuele vragen hierover.

2.Mededelingen van de penningmeester.

De leden nemen kennis van het door Piet samengestelde financiële verslag over 2016. Er zijn hierover geen vragen.

3.Financieel verslag over 2016 door de kascommissie.

Ed Gerritse en Gerard van Heusden hebben bij de penningmeester de verenigingsfinanciën over 2016 gecontroleerd en alles in orde bevonden. Op hun voorstel wordt de penningmeester in dank gedechargeerd voor het gevoerde financieel beleid 2016.

4.Benoeming kascommissie 2017.

Gerard van Heusden en Hans Willems (als opvolger van Ed Gerritsen) worden benoemd.

5.Benoeming secretaris.

Roel Tomassen is per einde 2016 aftredend, maar heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. Tegenkandidaten zijn niet aangediend, waarna de aanwezige leden graag instemmen met de voorgestelde herbenoeming van Roel tot secretaris.
 
Fig. 3 & 4 De plantbespreking van meegenomen planten foto's Roel Tomassen

6.Verenigingsactiviteiten.

Waar eerder in vorige bijeenkomsten over onze verenigingsactiviteiten is gediscussieerd wordt ook nu wederom van gedachten gewisseld over mogelijke uitbreidingen daarvan, dus naast de jaarlijkse voor- en najaar bijeenkomsten. Het door Eric nader toegelichte idee van een soort van opendeurdag, waarbij leden elkaar uitnodigen om op visite te komen en elkaars plantencollecties te bewonderen, vindt bij de aanwezige leden zeker weerklank. Bij de Deutsche Bromelien Gesellschaft in Duitsland doet men dit al heel lang (Tag der offene Tür) met succes en veel genoegen. Afgesproken wordt hier eens mee te beginnen. De gastheer/vrouw c.q. het gastechtpaar kan uiteraard zelf een maximum stellen aan het aantal te ontvangen gasten. Roel verklaart zich bereid om , zo gewenst, behulpzaam te zijn bij het schrijven van een uitnodiging via onze surflist. Op voorhand bieden zich aan: Gerard van Heusden, Piet van Beest, Albert Ebbink, Hans en Bep van der Hoeven, Eric Gouda en Cees Fransen.
Voorts zal worden bezien of en in hoeverre een gezamenlijke uitgaansdag wederom te realiseren valt.
 
Fig. 4 & 5 Tillandsia vicentina in volle bloei, enige dagen na de bijeenkomst, foto Eric Gouda

7.Stand van zaken m.b.t. Facebook.

Jasper van den Driesche legt, als beheerder van de besloten BCG-site, de vraag ter tafel of met het besloten karakter iets soepeler kan worden omgegaan. In de hierop volgende discussie wordt enerzijds gewaarschuwd voor het risico van sluikreclame en anderzijds voor het àl te krampachtig hanteren van het besloten karakter. Feit is, dat de besloten site op Facebook ondersteunend is bedoeld voor de BCG en dus ook alleen informatie kan geven over bromelia’s. Jasper biedt aan alle ins en outs nogmaals te zullen overdenken en t.z.t. daarover te rapporteren.

8.Rondvraag.

Piet brengt de wenselijkheid van het indienen van een pasfoto ten behoeve van onze ledenlijst onder de aandacht. Nog niet alle leden hebben namelijk aan dit verzoek gevolg gegeven.
 
Ina Brinkkemper en Renate Gouda wensen een gedachtewisseling over het veilen respectievelijk verloten van planten. Eric licht toe, dat het veilen van bromeliaplanten vooral is bedoeld om leden in de gelegenheid te stellen bijzondere, niet alledaagse soorten, te bemachtigen middels het uitbrengen van een bod. Leden, die de te veilen plant op waarde weten te schatten en hem erg graag willen cultiveren, kunnen op deze manier pogen hem te bemachtigen. Het door sommigen geuite bezwaar hiertegen, dat veel van de te veilen planten dan hoofdzakelijk naar dik gevulde beurzen gaan, lijkt binnen onze bescheiden BCG toch wel wat overdreven. We mogen verwachten dat de leden tijdens het veilen ook rekening houden met de verlangens van medehobbyisten. Derhalve dus fijn als men tijdensj het veilen een ander ook planten gunt ! Anderzijds is bij het verloten van planten de spanning tijdens het afroepen van winnende lotnummers natuurlijk ook erg leuk. Overeengekomen wordt door te gaan met het bij toerbeurt organiseren van een plantenverloting respectievelijk –veiling. Wel zal met name bij het veilen wat meer aandacht gegeven worden aan de wijze waarop de aangeboden planten dienen te worden verzorgd.
 
Eric sluit het overleg en bedankt een ieder voor diens bijdrage hieraan.
 

Fig. 3 & 4 Velen konden getuigen zijn van de beginnende bloei van Alcantarea imperialis foto's Eric Gouda in de kas naast de serre

 
Vervolgens wordt overgegaan tot het bespreken van zowel door de leden meegebrachte planten als enige planten uit de collectie van de Botanische Tuinen. Zo oogsten de navolgende planten ieders bewondering: Aechmea distichantha; Vriesea ospinae (Goudeae ospinae); Racinae spiculosa; Cryptanthus colnagoi; Deuterocohnia lotteae; Tillandsia vicentina; Tillandsia “Pink Sugar”(sucrei x geminiflora); Tillandsia jucunda; Tillandsia ixioides en een door Gerard van Heusden gemaakte epiphytenstam met daaraan groeiende Billbergia nutans en Neoregelia carolinae.
 
Aansluitend aan de lunch volgt de plantenveiling en heel wat leden komen langs deze weg weer in het gelukkige bezit van voor hen nieuwe en toch ook wel bijzondere soorten.
 
’s Middags verzorgt Piet van Beest een boeiend verslag van zijn onlangs gemaakte reis naar Brazilië. In de verschillende door hem bezochte ecosystemen: Atlantisch Regenwoud; Caatinga (steenwoestijn); Cerrado (grasvlakten) en Pantanal (wetland) toont hij een grote verscheidenheid aan de aldaar voorkomende planten- en diersoorten.
 
Rond de klok van halfvier volgt het einde aan deze prachtige tocht. Alle aanwezigen uiten hun waardering hiervoor en voorzitter Eric laat dit graag vergezeld gaan met een attentie voor Piet. Daarmede wordt deze voorjaar bijeenkomst afgesloten. Eric dankt alle leden voor hun komst en bijdrage aan deze leuke, gezellige dag en hij wenst een ieder wel thuis.
 
De najaar bijeenkomst is geagendeerd voor zondag 8 oktober 2017, wederom in de serre van de Botanische Tuinen, Utrecht.
 
R.Tomassen, secretaris (verslag)
E.J. Gouda (opmaak)
 
Fig. 9 Enige leden konden tijdens de veiling deze Deuterocochnia lottae verwerven, foto Eric Gouda


Bijgewerkt: 20170411, 418 keer bekeken

<< < page 88/95 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print